>

Ekologickým zemědělcem snadno a rychle?

Ekologickým zemědělcem snadno a rychle?
Liftea tým se ptá a hledá odpovědi

U mnohých BIO produktů e-shopu liftea naleznete ve složení položky označené hvězdičkou a níže pak toto vysvětlení: suroviny pocházející z kontrolovaného ekologického zemědělství.  Udělali jsme si malý průzkum mezi našimi známými a přáteli našeho e- shopu a zjišťovali jsme, co si kdo pod tímto pojmem představí. Odpovědi, kterých se nám dostalo, však byly spíše tušené a hodně obecné. Ekologické zemědělství je často spojováno s čistotou, přírodností, nehnojením, zasvěcenější vědí, že s certifikovanou organickou produkcí se neslučují antibiotika, hormony a geneticky modifikované suroviny. Ale otázka, jak se ekologickým zemědělcem vlastně stát, zůstává pro laiky stále ještě „zastřená tajemstvím“.   Proto jsme se zeptali paní ing. Zdeňky Kočtářové, akreditovaného poradce MZe v oboru ekologického zemědělství a ochrany půdy.  Odpovědi na otázky, které jsme paní Kočtářové položili, najdete v tomto článku.
 
Existují jednotné a přesně popsané normy, jak má ekologické zemědělství vypadat?

Ekologické zemědělství je v Evropě i u nás uznávanou metodou, která je přesně definována zákonem a legislativou EU.  Před rokem 1990 se také označovalo jako alternativní či organické. Ekologové se dobrovolně zřekli průmyslového zemědělství a v praxi dokázali, že tento staronový způsob hospodaření je životaschopný. Ekozemědělci sami zavedli způsob dobrovolné kontroly a certifikace farem. Hlavními myšlenkami ekologického zemědělství je hospodaření v souladu s přírodou, s co nejmenší závislostí na vnějších vstupech. Je to hospodaření s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám[1].
 
Mohla byste nám kritéria pro ekologické zemědělství v základních bodech více konkretizovat?

Základními podmínkami ekologické produkce v rostlinné výrobě je oddělení ploch konvenčních od pozemků ekologických. Ekologický podnikatel musí učinit vhodná opatření, kterými sníží riziko škodlivých vlivů na jím obhospodařovaných pozemcích, a to na nejnižší možnou míru[2]. Za dostačující se považují remízky, meze, polní cesty, silnice, tratě, liniová zeleň, vodoteč, les. Doporučuje se, aby oddělující pás byl široký 3 m. Samozřejmostí je úplný zákaz používání umělých hnojiv a chemických přípravků na ošetřování plodin, stejně tak jako pěstování geneticky modifikovaných plodin. Osiva plodin jsou přednostně využívaná z ekologické produkce, pouze na základě výjimky lze použít osiva z konvence (v případě nedostupnosti osiv EZ), která ale nesmí být mořena chemickými látkami.
 
Co se týká živočišné výroby, jsou v ekologii stanoveny minimální vnitřní a venkovní plochy pro ustájení a další charakteristiky ustájení, podle jednotlivých druhů a typů produkce. Tyto podmínky jsou přesně stanoveny a kontrolovány. V ekologii není povoleno provádět pravidelně zásahy na zvířatech, jako je připevňování gumových kroužků na ocasy ovcí, krácení ocasů, ořezávání zobáků nebo odnímání rohů. Ze zoohygienických důvodů, případně bezpečnosti může Ministerstvo zemědělství ČR na základě žádosti, vydat výjimku, ale pouze pro zvířata, která jsou určena pro další chov. Všechna mláďata savců jsou přednostně před přírodním mlékem krmena mateřským mlékem, a to minimálně po dobu tří měsíců u skotu, včetně druhů buvol domácí a bizon a koňovitých, čtyřicet pět dní u ovcí a koz a čtyřicet dní u prasat.[3]
 
V poslední se zejména na internetu často setkáváme s drastickými záběry například z ustájení skotu.

Vázané ustájení skotu, na které asi narážíte, je v ekologickém zemědělství zakázané, stejně tak jako roštové podlahy ve stájích i chování zvířat odděleně bez možnosti alespoň vizuálního kontaktu.
 
Napadá nás otázka ohledně léčby nemocných zvířat. Například antibiotika by asi měla být s ekologickým zemědělstvím v rozporu?

Léčení se přednostně provádí přírodními léčivy- užívá se zejména homeopatie. V případech, kdy veterinární lékař nařídí léčbu klasickými léčivy, zvíře musí být označeno a léčivo má dvojnásobnou ochrannou lhůtu, než udává výrobce. Stejně tak je zakázána hormonální stimulace zvířat při rozmnožování. Upřednostňuje se přirozená plemenitba. Všechna tato základní pravidla a ještě mnohem více musí ekologický zemědělec dodržovat a minimálně jednou ročně prokazovat jejich plnění při kontrole. Tyto kontroly ostatní – konvenční -  zemědělci neabsolvují.
 
Pokud bychom se chtěli stát ekologickými zemědělci, jak máme začít?

Základním podmínkou pro vstup do systému certifikovaného ekologického zemědělství, je registrace dle prováděcí vyhlášky na Ministerstvu zemědělství ČR. Předpokladem pro úspěšnou registraci je absolvování vstupní kontroly, kterou provádí ministerstvem pověřená osoba-jedna ze čtyř kontrolních organizací (KEZ, o.p.s., ABCERT AG, Biokont CZ, s.r.o. nebo BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.).
 
Vstupní kontrola? To zní trochu složitě. Co bychom si k takové kontrole měli připravit, abychom úspěšně prošli?

Každý začínající ekolog musí mít zpracován tzv. Popis podniku, jednotky, ve které bude ekologicky podnikat, jak bude plnit podmínky hospodaření stanovené evropskými nařízeními i legislativou příslušné země. Součástí popisu podniku je také zdůvodnění a vlastní popis přechodu na ekologický způsob hospodaření, podmínky rostlinné produkce – soupis pozemků vč. map, osevního postupu, hnojení. Popis živočišné produkce (současná legislativa nedovoluje v ekologii produkci živočišnou-chov zvířat-bez výroby rostlinné), druhy chovaných zvířat, technologie chovu a ustájení, zajištění krmiva pro zvířata.
 
Dejme tomu, že léta podnikáme v konvenčním zemědělství a chtěli bychom se posunout do oblasti zemědělství ekologického. Budovy k provozování zemědělské činnosti už máme. Je třeba, aby byly také součástí kontrolními orgány požadovaného popisu? 

Všechny budovy, které se využívají v ekologii jsou buď v jedné jednotce všechny, nebo musí být označeny jako součást ekofarmy a nesmí se v nich skladovat např. produkce konvenční, pokud není část budovy prostorově oddělena. Nedílnou součástí popisu je také popis vlastního kontrolního systému, včetně nakupovaných vstupů do tohoto hospodaření. Popis podniku je nutné připravit již před vstupní kontrolou farmy a je třeba jej pravidelně, při každé změně, aktualizovat.
 
A kdy vlastně můžeme s vlastním ekologickým podnikáním začít? Je to od data registrace v systému ministerstva zemědělství, nebo až po úspěšném absolvování vstupní kontroly?

Datem zaregistrování do systému ekologického zemědělství se zemědělec zavazuje k plnění podmínek ekologického hospodaření a začíná období přechodu k ekologickému zemědělství. Přechodné období trvá 2 roky u orné půdy a travních porostů, trvalé kultury (sady, vinice, chmelnice) mají přechodné období tříleté.
 
To vypadá, že cesta ke získání certifikace pro provozovatele ekologického zemědělství je delší, než jsme si mysleli.

První rok přechodného období zemědělec certifikát neobdrží (absolvuje pouze vstupní kontrolu), jeho produkce se bere jako konvenční, ale podmínky ekologického hospodaření dodržovat musí.
Druhý rok přechodného období již po řádné kontrole, na základě žádosti o certifikaci, provedené pověřenou osobou, obdrží certifikát na produkci a může označovat tuto produkci jako produkt z přechodu k ekologickému zemědělství. O tyto produkty takový zájem není a nelze je využívat ani k výrobě biopotravin. Pokud tyto produkty farmář nespotřebuje v rámci vlastní ekofarmy, většinou je zpeněžuje jako konvenční. Třetí rok přechodného období (produkce na orné půdě a trvalých porostech) je produkce již certifikována jako produkt ekologického zemědělství. U trvalých kultur se jedná samozřejmě o bioprodukci až rokem čtvrtým.
 
Paní ing. Kočtářová nás upozornila, že problematika ekologické produkce je mnohem obsáhlejší a složitější, než se nám v článku podařilo zachytit. Setkání s touto odbornicí však bylo pro náš tým i tak velice zajímavé a přínosné. Potvrdili jsme si, že vývoj čistých ekologických produktů je spojený s velkým úsilím, časem i náklady, což se druhotně obráží i v ceně výsledných produktů. Jsme si však naprosto jistí, že investice do zdraví – například právě v podobě BIO potravin a BIO kosmetiky, se nám zpětně bohatě vrátí.
 
 
 

Související recepty a články