Pravidla soutěží na sociálních sítích
Všeobecná pravidla o soutěžích pořádaných společnosti LIFTEC  a.s., provozující e-shop Liftea.cz se stejnojmennými Facebookovými stránkami.

Pořadatel:
LIFTEC a.s., se sídlem Počernická 272/96, Praha 10803, IČ: 26496101.
Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka: 22650.
 
1.
Pořadatel vždy informuje o konání soutěží na svých profilech na sociálních sítích:
Facebooková stránka Liftea: https://www.facebook.com/lifteacz
Instagramová stránka: https://www.instagram.com/lifteacz 
Doba trvání soutěže bude vždy uvedena organizátorem či pořadatelem u konkrétní soutěže.

2.
Soutěží se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let (mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce) s doručovací adresou v České republice. Zúčastněná osoba musí mít platný profil na dané sociální síti a musí dodržovat její pravidla. Možnost zúčastnit se soutěže nezahrnuje nákup zboží či služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.
Ze soutěží jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele i organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Dále jsou vyloučeni soutěžící, kteří nesplňují podmínky pro účast v soutěži.

3.
Způsob soutěžení bude vždy popsán při vyhlášení soutěží v rámci příspěvku na sociální síti organizátorem, popř. pořadatelem. (instagram, facebook)

4.
Výherci budou vyhlášeni na sociální síti, kde konkrétní soutěž probíhá.
Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou užity kontaktní údaje, které jsou zpřístupněné na jejich profilu dané sociální sítě. Výhry jsou zaslány poštou jako standardní zásilka na výhercem určenou adresu, a to nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výherce. Pokud nebude výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře do 5 dnů od jejího odeslání, ztrácí na výhru nárok.

5.
Ze soutěží budou vyloučeny všechny komentáře či příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, jsou nemravné či jiným způsobem neslušné a porušující všeobecné mravní zásady společnosti. Dále jakékoliv příspěvky, které zachycují porušení zákona, jsou riskantní a vyobrazují neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky soutěží, aby jednali odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže či vyřadit ze soutěže účastníka s komentářem, který bude z výše uvedených důvodů nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvést důvod podobného rozhodnutí. Toto opatření platí i pro příspěvky, které nejsou nutně použité pro účast v soutěži.

6.
Osoba, která se zúčastní soutěží, současně prohlašuje, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku či komentáře a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob ani jiné zákonné podmínky. Před vložením příspěvku je účastník povinen si ověřit, že je s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidly soutěží, a musí být připraven tento souhlas na výzvu pořadatele doložit. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora může být zveřejněn na internetových stránkách liftea.cz a Facebook, Instagram profilech společnosti. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

7.
Každý účastník soutěže bere na vědomí, že v případě zapojení se do soutěže a vítězství v soutěži je pořadatel soutěže a/nebo organizátor oprávněn použít jeho osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a názvu obce pro sdělení výherce na webové stránce pořadatele a na sociálních sítích. Zapojením do soutěže je pořadatel oprávněn použít osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy pro zasílání marketingových sdělení. V souvislosti s realizací přímého marketingu má účastník soutěže oprávnění se prostřednictvím odkazu uvedeného v rámci zaslaného obchodního sdělení bezplatně odhlásit z jejich odebírání. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje jsou pořadatelem zpracovávány z titulu zpracování osobních údajů na základě uzavření smlouvy, a to zapojením se do soutěže a z titulu oprávněného zájmu pořadatele a organizátora, a proto pokud nesouhlasí s výše uvedenými podmínkami, nemůže se soutěže zúčastnit. Soutěžící zároveň berou na vědomí, že tyto osobní údaje budou zpracovávány v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním této soutěže.
 
8.
Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem soutěží. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěží jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.
Soutěží se nemohou zúčastnit právnické osoby.
Pořadatel a organizátor soutěží neodpovídají za funkčnost aplikace, doručení zpráv a výher.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na facebookových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.
V ostatním se soutěže a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.
Účast v soutěžích je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.