REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
společnost
   LIFTEC CZ a.s. - divize PHARMA
se sídlem Počernická 272/96, 108 03, Praha 10      
identifikační číslo: 26496101
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 22650,  (dále jen jako „společnost“),
tímto reklamačním řádem (dále jen „Řád“) informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále také jen „reklamace“).

 
Úvodní ustanovení
 
Tento Řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.
• Tento Řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu www.liftea.cz.
• Tento Řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 01. 01. 2023 a nahrazuje veškerá předchozí znění.

Práva kupujícího z vadného plnění
• Společnost odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:
− má vlastnosti, které si strany ujednaly, které společnost nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
− se hodí k účelu, který pro její použití společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
− je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
− vyhovuje požadavkům právních předpisů.
• Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
• Má-li věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
• Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
• Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
• Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
• Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.
• Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
• Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:
− u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
− na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
− u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
− vyplývá-li to z povahy věci.

Místo uplatnění reklamace
• Společnost reklamaci přijme v sídle společnosti. Doporučuje se zaslat zboží běžným balíkem na adresu sídla společnosti, dobírky nejsou přebírány.

Podmínky a forma uplatnění reklamace
• Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od převzetí.
• Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá společnost kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
• Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnosti sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
• Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno od společnosti, a to nejlépe předložením daňového dokladu, jeho kopie či jiným vhodným způsobem.
• Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat společnosti reklamované zboží.

Lhůta k vyřízení reklamace
• Reklamaci společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
• O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl.
• Kupující je oprávněn a rovněž povinen se o průběhu reklamace informovat, a to prostřednictvím e-mailu na adrese logistika@liftec.cz.

Možnost odvolání
Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, doporučuje se obrátit e-mailem na adresu monika.rosicova@liftec.cz.
Tím není nijak dotčeno právo kupujícího na mimosoudní či soudní přezkum.