Společnost LIFTEC CZ a.s. věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Tento dokument má za cíl vás informovat o tom, jaké osobní údaje o vás společnost zpracovává v rámci on-line obchodu Liftea, za jakým účelem a z jakého důvodu k tomuto zpracování dochází, komu je společnost předává a v neposlední řadě jaké máte v souvislosti s tímto zpracováním práva.
 
1) Zpracování osobních údajů 

Provozovatelem internetového on-line obchodu Liftea dostupného na internetové adrese www.liftea.cz je společnost LIFTEC CZ a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedená Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22650, sídlem Praha 10, Počernická 272/96, PSČ 10803, identifikační číslo 264 96 101 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost LIFTEC CZ a.s.“). 
 
V souvislosti s objednávkou zboží a/nebo vytvořením uživatelského účtu v internetovém obchodu Liftea dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je společnost LIFTEC CZ a.s. coby provozovatel a prodávající v postavení správce osobních údajů.
 
2) Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?
 
V rámci výše uvedeného zpracování jsou zpracovávány osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky zboží a/nebo vytvoření uživatelského účtu na internetovém obchodu Liftea. Zejména se tak jedná o vaše identifikační a kontaktní údaje, jimiž jsou vaše jméno a příjmení, doručovací adresa, e‑mailová adresa a telefonní číslo, zaměstnání, fakturační údaje (IČ, DIČ, adresa sídla), síťové identifikátory, a dále také údaje týkající se objednávek a historie nákupů pro případ reklamace nebo opakování objednávky.
 
3) Na základě jakého důvodu a za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány? 

V souvislosti s vaším nákupem zboží a/nebo registrací v internetovém obchodu byl mezi vámi a prodávajícím uzavřen smluvní vztah. Prodávající coby správce osobních údajů tak na základě plnění práv a povinností z tohoto smluvního vztahu zpracovává vaše osobní údaje zejména pro účely vaší identifikace jako kupujícího, vytvoření a vedení uživatelského účtu, vyřízení a doručení objednávky, vyřízení případné reklamace a komunikaci s vámi apod. 
 
Zpracování vašich osobních údajů může být prodávajícímu také uloženo na základě právních předpisů. V těchto předpisech může být prodávajícímu stanovena přímo povinnost některé osobní údaje po určitou dobu zpracovávat a archivovat, případně zpracování vašich osobních údajů může být nezbytné s ohledem na splnění naších povinností souvisejících s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti státním orgánům apod.
 
Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy správce coby prodávajícího. Na základě tohoto důvodu se například na vás může prodávající obracet s obchodními a reklamními sděleními (plošné i individuální nabídky, tzv. newsletter), které jsou v přímé souvislosti s již dříve provedeným nákupem, neboť prodávající důvodně předpokládá, že vás novinky o produktech prodávajícího zajímají. Pokud byste nechtěli newsletter nadále získávat, můžete proti tomuto účelu zpracování podat námitku prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a/nebo odhlásit se z odběru použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 
Posledním důvodem zpracování může být vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že jej prodávajícímu udělíte. Na základě tohoto souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány například pro účely pokročilého marketingu, a to i tehdy, pokud tyto reklamy nesouvisí s původně provedeným nákupem na internetovém obchodě Liftea. Pouze na základě vašeho souhlasu vám může prodávající zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro re-marketing a cílení reklamy na Facebooku. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou k provedení registrace a nákupu zboží dostupného v internetovém obchodu Liftea. Tento souhlas můžete samozřejmě také kdykoli odvolat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.
 
4) Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází? 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačních systémů prodávajícího. Při zpracování vašich osobních údajů může docházet na základě vašeho souhlasu rovněž k profilování. Profilování je prováděno počítačovým programem podle různých kategorií osobních údajů. Významem a důsledkem profilování je zkvalitnění poskytovaných služeb a přizpůsobení nabídky zboží a služeb vaším konkrétním požadavkům.
 
5) Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme? 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a právní základ zpracování. Například zpracování vašich osobních údajů na základě plnění smlouvy zpracovává prodávající po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle uzavřené smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva dle této uzavřené smlouvy. Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem. Anebo vaše osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu prodávajícího jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu. V případě zasílání obchodních a reklamních sdělení na základě oprávněného zájmu toto činí prodávají po dobu 3 let od vaší poslední objednávky, ledaže se dříve odhlásíte z odběru. V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování vázána na dobu platnosti a účinnosti tohoto souhlasu.
 
6) Jste povinni poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnete? 

Vašeosobní údaje poskytujete prodávajícímu dobrovolně. Nicméně pro vyřízení objednávky a doručení vámi objednaného produktu nebo pro provedení vámi požadované registrace v online obchodu je předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud je prodávajícímu nepředáte, nebude vám umožněno tuto službu využívat.
 
7) Komu jsou osobní údaje předávány? 
Vaše osobní údaje jsou předávány pouze subjektům, které zajišťují stejný vysoký standard ochrany osobních údajů jako společnost LIFTEC CZ a.s. Osobní údaje jsou předávány zejména obchodním partnerům, kteří se na činnosti internetového obchodu podílejí, a to ať už například v rámci jeho provozu, tak v souvislosti s doručováním zboží. Jinak ze strany prodávajícího nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany ani prodávající nemá v úmyslu předávat vaše osobní údaje mimo Evropskou unii. Společnost LIFTEC CZ a.s. vždy dbá na to, aby veškeré subjekty, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, dodržovaly vysoký standard jejich ochrany. 
 
8) Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny? 
Veškeré osobní údaje, které prodávajícímu poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajích o případných účtech v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke svému účtu.
 
9) Cookies
 
Pro funkčnost webových stránek používá prodávající coby provozovatel obchodu soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Rozlišují se dva typy. 
 
V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu. Soubory cookies používáme k tomu, aby bylo možné vložit zboží do košíku a zpracovat vaši objednávku a dále abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy. Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné vložit zboží na našem e-shopu do košíku a provést nákup, lze stránky jen prohlížet. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies.
 
V druhé řadě se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétnímu uživateli webových stránek a slouží k cílení reklamy. Prodávající shromažďuje informace o vašem používání webových stránek prostřednictvím cookies za účelem marketingu. Umožněním svého prohlížeče ukládat cookies do koncového zařízení souhlasíte se zpracováním cookies pro výše uvedený účel. Při první návštěvě webových stránek www.liftea.czmáte možnost používá cookies odmítnout. Pokud takové zpracování neodmítnete nebo nezměníte nastavení svého prohlížeče, použije prodávající získané informace k analýze vašeho chování na webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy některých výrobků prodávajícího. Prodávající věří, že tato funkce je pro vás prospěšná, protože vám bude zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům. Svůj souhlas se zpracováním cookies můžete kdykoliv odvolat nastavením ve svém prohlížeči.
 
Pokud chcete bližší informace o nastavení cookies, použijte nápovědu ve svém prohlížeči. 
 
10) Google Analytics 

Webové stránky, z nichž je náš internetový obchod dostupný, používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na tomto odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 
11) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči prodávajícímu coby správci určitá práva. Mezi tato práva patří například:
 
a) Právo na přístup 
Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost LIFTEC CZ a.s. zpracovává a jaké máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se na společnost LIFTEC CZ a.s. v případě nejasností obrátit s žádostí o další informace.

b) Právo na opravu 
V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás prodávající zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny. V souvislosti s tím je vhodné připomenout zaregistrovaným zákazníkům, že si mohou své osobní údaje kdykoliv aktualizovat v uživatelském účtu.

c) Právo na výmaz 
V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 
 
  • - vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány, 
  • - odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • - využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů prodávajícího a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo 
  • - domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné prodávajícím přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. 
 
Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti prodávajícího nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Právo na omezení zpracování 
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí prodávající omezit, pokud:
 
  • - popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • - vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje prodávajícímu stejně poskytli), 
  • - vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo 
  • - vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je prodávající povinen zpracování vašich osobních údajů omezit.
 
e) Právo na přenositelnost 
Máte právo získat od prodávajícího všechny vaše osobní údaje, které jste mu poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích. 
 
f) Právo vznést námitku proti zpracování 
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu prodávajícího. Osobní údaje poté přestane prodávající zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. Prodávající na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu. Námitku můžete mimo jiné vznést také proti způsobům zpracování, např. proti profilování vašich osobních údajů.
 
g) Právo odvolat souhlas 
Máte právo kdykoliv odvolat již poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě přestane prodávající zpracovávat vaše osobní údaje pro účely, ke kterým byl váš souhlas nezbytný.
 
h) Právo podat stížnost 
Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 
12) Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů 
Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@liftea.cz
 
Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.
 
Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.